ADMINISTRASI WALI KELAS

ADMINISTRASI WALI KELAS

KELAS : …………………..

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

 

 

DISUSUN OLEH :

 

 

………………………………………………………..

NIP. ……………………………………………

 

                                          

 

 

 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI CILEDUG

KABUPATEN CIREBON

 

2012

 

 

 

KEADAAN JUMLAH SISWA KELAS ……

MTsN CILEDUG KAB. CIREBON

No.

BULAN

Jumlah Siswa

Awal Bulan

Jumlah Siswa

Masuk Bulan ini

Jumlah Siswa

Keluar Bulan ini

Jumlah Siswa

Akhir Bulan

Ket.

L

P

JML

L

P

JML

L

P

JML

L

P

JML

1

JULI

2

AGUSTUS

3

SEPTEMBER

4

OKTOBER

5

NOPEMBER

6

DESEMBER

7

JANUARI

8

FEBRUARI

9

MARET

10

APRIL

11

MEI

12

JUNI

 

JUMLAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULASI KEADAAN JUMLAH SISWA KELAS ……

MTsN CILEDUG KAB. CIREBON

KEADAAN
JUMLAH SISWA

SISWA

%
KENAIKAN KELAS

KETERANGAN

L

P

JML

Awal Tahun

Naik Kelas

Tidak Naik Kelas

Akhir Tahun

Mengetahui :

Kepala MTsN Ciledug                                                                     Wali Kelas,

Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE., M.Pd                                     …………………………………………

NIP. 19540705 197901 1 002                                                         NIP.

DENAH TEMPAT DUDUK

KELAS : ……….

 

MTsN CILEDUG KAB. CIREBON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Keterangan :

1.     ……………………………………         18.   ……………………………………        35.   ……………………………………

2.     ……………………………………         19.   ……………………………………        36.   ……………………………………

3.     ……………………………………         20.   ……………………………………        37.   ……………………………………

4.     ……………………………………         21.   ……………………………………        38.   ……………………………………

5.     ……………………………………         22.   ……………………………………        39.   ……………………………………

6.     ……………………………………         23.   ……………………………………        40.   ……………………………………

7.     ……………………………………         24.   ……………………………………        41.   ……………………………………

8.     ……………………………………         25.   ……………………………………        42.   ……………………………………

9.     ……………………………………         26.   ……………………………………        43.   ……………………………………

10.   ……………………………………        27.   ……………………………………        44   ……………………………………

11.   ……………………………………        28.   ……………………………………        45.   ……………………………………

12.   ……………………………………        29.   ……………………………………        46.   ……………………………………

13.   ……………………………………        30.   ……………………………………        47.   ……………………………………

14.   ……………………………………        31.   ……………………………………        48   ……………………………………

15.   ……………………………………        32.   ……………………………………        49.   ……………………………………

16.   ……………………………………        33.   ……………………………………

17.   ……………………………………        34.   ……………………………………

Mengetahui :

Kepala MTsN Ciledug                                                                     Wali Kelas,

Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE., M.Pd                                     …………………………………………

NIP. 19540705 197901 1 002                                                         NIP.

JADWAL PIKET

KELAS ……

MTsN CILEDUG KAB. CIREBON

SENIN

 

SELASA

 

RABU

KAMIS

 

JUM’AT

 

SABTU

Mengetahui :

Kepala MTsN Ciledug                                                                     Wali Kelas,

Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE., M.Pd                                     …………………………………………

DAFTAR PESERTA KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

KELAS : ………..

MTsN CILEDUG KAB. CIREBON

No.

Nama Siswa

L/P

Paskibra

Pramuka

PMR

Kesenian

Olah Raga

KIR

Tata Boga

Mengetahui :

Kepala MTsN Ciledug                                                                     Wali Kelas,

Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE., M.Pd                                     …………………………………………

NIP. 19540705 197901 1 002                                                         NIP.

TANDA TERIMA

PENYERAHAN DAN PENGAMBILAN RAPORT

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Semester            : Genap

Kelas                     : ……………

No.

Nama Siswa

L/P

Tanda Tangan

Pengambilan

Penyerahan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Mengetahui :

Kepala MTsN Ciledug                                                                     Wali Kelas,

Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE., M.Pd                                     …………………………………………

NIP. 19540705 197901 1 002                                                         NIP.

DAFTAR NAMA GURU

YANG MENGAJAR DI KELAS

MTsN CILEDUG KAB. CIREBON

No.

Nama Guru

Mata Pelajaran

Hari Mengajar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui :

Kepala MTsN Ciledug                                                                     Wali Kelas,

Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE., M.Pd                                     …………………………………………

NIP. 19540705 197901 1 002                                                         NIP.

NIP. 19540705 197901 1 002                                                         NIP.

DAFTAR PESERTA KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

KELAS : ………..

MTsN CILEDUG KAB. CIREBON

No.

Nama Siswa

L/P

Paskibra

Pramuka

PMR

Kesenian

Olah Raga

KIR

Tata Boga

Mengetahui :

Kepala MTsN Ciledug                                                                     Wali Kelas,

Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE., M.Pd                                     …………………………………………

NIP. 19540705 197901 1 002                                                         NIP.

TANDA TERIMA

PENYERAHAN DAN PENGAMBILAN RAPORT

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Semester            : Genap

Kelas                     : ……………

No.

Nama Siswa

L/P

Tanda Tangan

Pengambilan

Penyerahan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Mengetahui :

Kepala MTsN Ciledug                                                                     Wali Kelas,

Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE., M.Pd                                     …………………………………………

NIP. 19540705 197901 1 002                                                         NIP.

DAFTAR NAMA GURU

YANG MENGAJAR DI KELAS

MTsN CILEDUG KAB. CIREBON

No.

Nama Guru

Mata Pelajaran

Hari Mengajar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui :

Kepala MTsN Ciledug                                                                     Wali Kelas,

Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE., M.Pd                                     …………………………………………

NIP. 19540705 197901 1 002                                                         NIP.

REKAPITULASI ABSENSI SISWA
KELAS ………..
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
NO URAIAN KEGIATAN JULI AGUST. SEPT. OKT. NOP. DES. JAN. FEB MART APR MEI JUN
S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
NO URAIAN KEGIATAN JULI AGUST. SEPT. OKT. NOP. DES. JAN. FEB MART APR MEI JUN
S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mengetahui,
Kepala MTsN Ciledug Wali Kelas
Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE. M. Pd
NIP. 19540705 197901 1 002 NIP.
PROGRAM KEGIATAN WALI KELAS
MTs NEGERI CILEDUG KABUPATEN CIREBON
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
NO URAIAN KEGIATAN JULI AGUST. SEPT. OKT. NOP. DES. JAN. FEB. MART. APR. MEI JUNI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
NO URAIAN KEGIATAN JULI AGUST. SEPT. OKT. NOP. DES. JAN. FEB. MART. APR. MEI JUNI
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mengetahui,
Kepala MTsN Ciledug Wali Kelas
Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE. M. Pd
NIP. 19540705 197901 1 002 NIP.

STRUKTUR ORGANISASI KELAS
MTs NEGERI CILEDUG KAB. CIREBON
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

WALI KELAS

KETUA KELAS

WAKIL KETUA

SEKRETARIS                BENDAHARA

SEKSI KEROHANIAN    SEKSI UPACARA    SEKSI K-3    SEKSI ORKES    SEKSI KEAMANAN    SEKSI PASKIBRA    SEKSI PRAMUKA    SEKSI PMR

SISWA

Mengetahui,
Kepala MTsN Ciledug                    Wali Kelas

Drs. H. ABU HANIFAH CH. BAE. M. Pd
NIP. 19540705 197901 1 002                    NIP.

REKAPITULASI ABSENSI SISWA
KELAS ………..
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
NO URAIAN KEGIATAN JULI AGUST. SEPT. OKT. NOP. DES. JAN. FEB MART APR MEI JUN
S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
NO URAIAN KEGIATAN JULI AGUST. SEPT. OKT. NOP. DES. JAN. FEB MART APR MEI JUN
S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J S I A J
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mengetahui,
Kepala MTsN Ciledug Wali Kelas
Drs. H. ABU HANIFAH CH, BAE. M. Pd
NIP. 19540705 197901 1 002 NIP.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: